DOKONČOVACIE SPRACOVANIE VÝROBKOV

Poslednou výrobnou fázou väčšiny polygrafických výrobkov je dokončovacie spracovanie. Pri ňom získa tlačovina konečný spotrebiteľský tvar. Rozdielny charakter a rôznosť použitia tlačových výrobkov vyžaduje, aby sa po skončení tlače knihársky spracovali.

Dokončovacie práce sa všeobecne nazývajú „knihárske spracovanie“, hoci sa nimi nespracúvajú iba knihy. Práce vykonáva knihár (technik dokončovacieho spracovania), ovládajúci ručné a strojové spracovanie výroby. Rozoznáva sa:

Knihárska výroba. Je to veľmi široká činnosť, ktorá zahŕňa
— Všetky prípravné a dokončovacie práce pred tlačou a po tlači, napr. rezanie a uhlovanie hárkov papiera pred tlačou a skladanie vytlačených hárkov, perforovanie a mnohé iné práce po tlači,
— Priemyselné spracovanie adjustačných a obalových prostriedkov, ako sú etikety, prírezy, skladačky, vrecká a iné.

Kníhviazačská výroba. Je to špecializovaná činnosť, ktorá zahrňuje výrobu knižných väzieb, a to ručnú, remeselnú aj strojovú, z veľkej časti už mechanizovanú a automatizovanú priemyselnú výrobu. Na túto prácu sa zameriava technik dokončovacieho spracovania.

Knihárske práce môžu byť veľmi jednoduché, ako je napr. orezanie plagátov a ich zabalenie. Iné sú veľmi zložité a treba pre ne aj veľmi zložité strojové vybavenie, ako napr. na výrobu prepisovacích zložiek („snap-out“). Niektoré tlačoviny si vôbec nevyžadujú knihárske spracovanie; sú to napr. noviny a niektoré časopisy, ktoré vychádzajú z kotúčových rotačiek zložené, prípadne aj zošité v chrbte drôtom. Tu stačí výtlačky napr. iba spočítať, zabaliť a expedovať. Tieto práce sa vo veľkých závodoch už takisto vykonávajú strojovo, prípadne sa zautomatizovali (napr. odpočítavanie výtlačkov, ich balenie a adresovanie pomocou počítačov).

Podobná tendencia sústreďovať viacej operácií do jedného celku „agregátu“, je znakom početných nových knihárskych a kníhviazačských strojov. Namiesto niekoľkých strojov sa používa jeden stroj. Túto tendenciu vyvoláva potreba neprestajne zvyšovať produktivitu práce a odstrániť nedostatok pracovných síl.

Výrobné zameranie tlačiarne, jej špecializácia a veľkosť produkcie určuje aj zameranie a rozsah stredísk na dokončovacie práce. V polygrafickom odvetví rozlišujeme tieto štyri základné dokončovacie strediská:

Knihárske oddelenia, knihárne, v tlačiarňach s merkantilnou výrobou. Zriaďujú sa zvyčajne v okresných , oblastných a menších tlačiarňach. Často spracúvajú veľmi odlišné výrobky ako to vyžaduje miestna spoločenská potreba. Preto sa musia vybaviť tak, aby mohli operatívne vykonávať rôzne práce: skladať, rezať, znášať, lepiť, šiť, zavesovať brožúry, perforovať, drážkovať, vysekávať, raziť, dierovať, krúžkovať. Akcidenčná tlač si vyžaduje aj akcidenčné knihárske práce.

Časopisecké knihárne v tlačiarňach, ktoré tlačia časopisy v hárkoch alebo na kotúčových strojoch, musia vykonávať väčší počet knihárskych úkonov:
— skladanie hárkov na zložky, skladanie obálok a príloh,
— znášanie jednotlivých častí časopisu,
— šitie poznášaných výtlačkov drôtom v chrbte, alebo
— lepenie poznášaných zložiek s obálkou do pevného zväzku,
— orezávanie z troch strán,
— odpočítavanie, balenie, expedovanie.

Knihárne, ktoré spracúvajú viacdielne časopisy tlačené na kotúčových strojoch a zvyčajne vo väčších nákladoch, dostávajú už zložené diely, takže odpadá skladanie hárkov.

Rovnakým spôsobom sa dokončujú aj brožúry s menším rozsahom.

Kníhviazačstvá na výrobu knižných väzieb sa špecializovali a v súčasnosti používajú automatické linky. Ich práca obsahuje tieto tri hlavné skupiny:
— zhotovenie knižného bloku (skladanie, znášanie, lepenie, šitie),
— zhotovenie dosák,
— spojenie knižného bloku s doskami, pri mäkkej väzbe s kartónovou obálkou.

V kníhviazačstvách sa zhotovujú mäkké, polotuhé i tuhé knižné väzby. Do výroby mäkkých knižných väzieb sa zahŕňa aj výroba brožúr s väčším rozsahom.

Špeciálne knihárske oddelenia, knihárne, sa vybavujú tak, aby mohli spracúvať určité špeciálne skupiny výrobkov. Napríklad výroba hracích kariet si vyžaduje dokonalé lakovanie, kalandrovanie, presné rezanie, znášanie, triedenie a balenie; knihárne na spracovanie tlačovín pre výpočtovú techniku musia mať osobitné kotúčové alebo hárkové znášacie stroje s dierovacím, perforovacím a číslovacím zariadením a so skladacím zariadením na výrobu prepisovacích odtrhávacích zložiek; niektorá výroba obalov a reklamných tlačovín si vyžaduje špeciálne laminovacie, vysekávacie a lepiace stroje. Výroba stolových kalendárov potrebuje osobitné stroje na znášanie a špirálovanie poznášaných blokov.

Dokončovacie sracovanie

Informácie o profesii OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ (knihár)